Distributor Support

Wprowadzenie

Produkty LIQUID BEARINGS by³y stosowane w przemyœle na ca³ym œwiecie od 1989 roku.

Rozwiniêto ich liniê w odpowiedzi na potrzeby wielkiego i ma³ego przemys³u w celu zredukowania kosztów operacyjnych i konserwacyjnych. Technologia LIQUID BEARINGS jest obecnie dostêpna dla wszystkich. Od najprostszych mechanizmów do najbardziej kompleksowych systemów mechanicznych,jeœli pojawi siê tarcie lub zu¿ycie czêœci, ultramikrotechnologia u¿ywana przez LIQUID BEARINGS pomo¿e w poprawieniu osi¹gów, wydajnoœci i sprawnoœci oraz w przd³u¿eniu czasu eksploatacji wszelkich silników i sprzêtu mechanicznego.

Badania wykaza³y, ¿e zu¿ycie mechaniczne jest w 50% odpowiedzialne za koniecznoœæ wymiany czêœci.

Powy¿sze prawdopodobieñstwo uszkodzenia czy awarii systemów mechanicznych mo¿e mieæ istotny wp³yw na niezawodnoœæ ich dzia³ania. Niezale¿nie od tego czy prowadzisz swój samochód, czy te¿ pracujesz na najbardziej nowoczesnym sprzêcie mechanicznym, awarie mog¹ byæ bardzo kosztowne w odniesieniu do czasu i produktywnoœci.

Regularne u¿ywanie produktów LIQUID BEARINGS poprawi wydajnoœæ operacyjn¹ wyposa¿enia silnika czy innego sprzêtu mechanicznego i pomo¿e zmniejszyæ do minimum groŸbê uszkodzeñ i awarii spowodowanych problemami zwi¹zanymi ze smarowaniem. Jaki bêdzie rezultat koñcowy? Oszczêdnoœæ kosztow!

Produkty

Wymienione poni¿ej produkty do smarowania s¹ jednymi z najpopularniejszych. W celu uzyskania najlepszych wyników nale¿y u¿ywaæ naszych produktów w po³¹czeniu z ka¿dym innym, jeœli to jest mo¿liwe.

Lubricant Treatment (U¿ycie smarów naszej produkcji jako dodatku do konwencjonalnych, mineralnych smarów)

Stosunkowo ³atwo dostêpne na rynku konwencjonalne, mineralne smary s¹ obecnie i bêd¹ w najbli¿szej przysz³oœci szeroko stosowane na ca³ym œwiecie. Jednakowo¿ sprzêt mechaniczny i silniki nimi smarowane bêd¹ dalej przedmiotem przedwczesnego zu¿ycia i kosztownych awarii. G³ówny tego powód to charakterystyka smarów, których podstaw¹ jest ropa naftowa. Znaczy to, ¿e lepkoœæ takich smarów zmniejsza siê ze wzrostem ciep³a. Gdy eksploatacja silników czy sprzêtu mechanicznego nastêpuje w warunkach ekstremalnego ciep³a lub obci¹¿enia nale¿y siê spodziewaæ przedwczesnego ich zu¿ycia.

Zmieszanie produktu LIQUID BEARINGS Lubricant Treatment z podstawowym smarem zwiêkszy zdolnoœæ obci¹¿enia takiej mieszanki bez polegania na wzroœcie lepkoœci. Pozwoli to systemom mechanicznym czy ich czêœciom dzia³aæ zgodnie z wymogami ich projektów, bez straty p³ynu na skutek tarcia, zwi¹zanego z wy¿sz¹ lepkoœci¹ smaru. Jednoczeœnie tarcie i zu¿ycie jest zmniejszone nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji a niezawodnoœæ dzia³ania systemu siê zwiêksza.

Fuel Conditioner (Kondycjoner paliwa)

We wszystkich silnikach spalinowych wewnêtrznego spalania powierzchnia przylegania pierœcienia t³okowego do cylindra jest nara¿ona na bardzo silne tarcie. Gdy silnik siê zupe³nie zu¿yje, przyczyna zwykle le¿y w kompletnym zu¿yciu œcian cylindra. Takiego cylindra nie mo¿na ju¿ uszczelniæ.

Stan ten oczywiœcie prowadzi do ubytku mocy, spalania siê oleju, bardzo g³oœnej pracy silnika oraz wibracji. Dzieje siê tak dlatego, ¿e nowoczesne paliwa nie zawieraj¹ dostatecznej iloœci siarki albo o³owiu, jak to mia³o miejsce w przesz³oœci. W rezultacie wszystkie komponenty, które w pracy silnika kontaktuj¹ siê bezpoœrednio z paliwem jak zawory, system paliwowy i wtryskiwacze mog¹ tak¿e byæ przedmiotem tarcia, uszkodzeñ i przedwczesnego zu¿ycia. Produkt LIQUID BEARINGS Fuel Conditioner jest specjalnie sformu³owany tak aby zwiêkszyæ smarownoœæ gazoliny i oleju Diesla. U¿ywaj¹c tego produktu regularnie mo¿na osi¹gn¹æ wiêksz¹ moc silnika ,wydajnoœæ, niezawodnoœæ i d³u¿szy czas eksploatacji. Podobnie jak œrodek myj¹cy czy pior¹cy, Fuel Conditioner pomo¿e oczyœciæ i zredukowaæ depozyty wêgla w paliwie, które obni¿aj¹ moc pracy silnika.

Penetrating Lubricant (Przenikalny smar)

Wszêdzie tam gdzie stosuje siê smary, a nie ma zamkniêtego systemu smarowania, zaznacza siê ci¹g³y ubytek oleju i obecnoœæ zanieczyszczeñ z zewn¹trz takich jak brud czy woda, które prowadz¹ do przedwczesnego, nieodwracalnego zu¿ycia siê sprzêtu mechnicznego. Jedynym wyjœciem jest regularne sprawdzanie i uzupe³niane smaru. W praktyce jednak okazaæ siê to mo¿e trudnym zadaniem.

Wiêcej ni¿ przenikaj¹cy olej, produkt LIQUID BEARINGS pod nazw¹ Penetrating Lubricant przenikni nie tylko do czêœci zardzewia³ych i skorodowanych u³atwiaj¹c ich demonta¿, ale pozostawi d³ugotrwa³¹ warstwê ochronnego smaru. Od zaspokojenia najprostszych potrzeb w mechanice do najbardziej skomplikowanych systemów mechanicznych, stosowanie produktu Penetrating Lubricant jest nieograniczone. Stosuj produkt LIQUID BEARINGS - Penetrating Lubricant regularnie jako przenikaj¹cy smar dla ochrony mechanicznego sprzêtu, a metoda ta zaoszczêdzi Ci kosztów obs³ugi i napraw oraz zapobiegnie przedwczesnemu zu¿yciu Twojego wartoœciowego sprzêtu.

Podsumowanie

Technologia “LIQUID BEARINGS” proponuje klientom liniê specjalnych smarów, a tak¿e p³yny obróbkowe, oleje do dwusuwowych silników, syntetyczne smary sta³e i mieszanki przeciw zacieraniu siê gwintów.